Integritetspolicy och cookies

INTEGRITETSPOLICY

I samband med att du ingår avtal med oss förser du oss med vissa personuppgifter. Därutöver genereras viss information, inklusive personuppgifter, när du använder våra tjänster och produkter. Nedan beskriver vi hur vi använder, lagrar och på annat sätt behandlar din information.

Den information som vi samlar in behandlar vi i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) och lag om elektronisk kommunikation (2003:389). Personuppgiftsansvarig är Com Hem AB, org.nr 556181-8724, Box 8093, 104 20 Stockholm, telefon: 08-553 630 00.

UPPGIFTER SOM BEHANDLAS

De personuppgifter som vi samlar in om dig utgörs dels av Kunduppgifter, dels av så kallade Trafikuppgifter. Trafikuppgifter är sådana uppgifter som genereras vid din användning av tjänsten eller vår fakturering därav. Vi inhämtar även kompletterande information om dig från privata och offentliga register.

Kunduppgifter: Vi behandlar Kunduppgifter i form av namn, adress, e-post, telefonnummer, personnummer och IP-adress samt betalningsinformation och information om vilka tjänster du har.

Trafikuppgifter: Vi behandlar Trafikuppgifter i form av uppgifter om vem som du kommunicerade med, när och var det skedde och vilken typ av kommunikation som användes, användardata (exempelvis trafikmängd och samtalsdestination), visningshistorik, interaktiv information och fakturering.

Annan information: Vi behandlar även annan information som vi från tid till annan separat samlar in, exempelvis genom att du väljer att svara på ett frågeformulär som vi har skickat till dig.

Ovanstående uppgifter behandlar vi i den omfattning det behövs för att vi ska kunna fullfölja ingångna avtal med dig om leverans av tjänster och produkter samt för vår administration och fakturering av dessa. Vi behöver den även för att tillhandahålla dig serviceinformation och uppdateringar för att din tjänst ska fungera så bra som möjligt och vid behov avhjälpa ett problem. Slutligen behandlar vi den i den utsträckning vi behöver för att för att förhindra användning som är olaglig eller på annat sätt strider mot villkoren för tjänsten samt för att ta tillvara våra rättigheter och fullgöra våra skyldigheter enligt lag.

Utöver ovanstående behandlar vi med ditt samtycke enligt våra Allmänna Villkor Kunduppgifter och Trafikuppgifter i form av användningsmönster för tjänsten som underlag för att erbjuda dig relevanta tjänster via elektronisk post – såsom SMS, MMS och e-post, respektive på annat sätt än via elektronisk post, såväl som för marknads- och kundanalyser. Vi behandlar dem även för att administrera och genomföra eventuella tävlingar. Med ”användningsmönster” avses här t ex uppgift om trafikmängd och demografiuppgifter (såsom kön, ålder och storlek på den stad du bor i), jämte viss anonymiserad statistik baserad på trafikuppgifter och användardata.

Vidare behandlar vi med ditt samtycke enligt våra Allmänna Villkor Trafikuppgifter i form av IP-adresser respektive användningsmönster för tjänsten i syfte att undvika överbelastning i nätet samt för att kontinuerligt kunna öka kapaciteten för tjänsten och förbättra tjänstens funktioner. Med ”användningsmönster” avses här t ex uppgift om trafikmängd och samtalsdestination. Denna behandling innebär att vi lagrar och samkör uppgifterna med motsvarande uppgifter för övriga kunder för att se aggregerat kapacitetsbehov. Vi låter även in- och utgående e-post passera ett antivirus- och skräppostfilter, där innehåll och bifogade filer genomsöks automatiskt, dock utan att göra någon manuell granskning av passerande e-post. Com Hem har rätt att filtrera bort e-post som innehåller skadlig kod eller s.k. spam. Den behandling som framgår av detta avsnitt är en förutsättning för Com Hems tillhandahållande av tjänsten till dig. Vid återkallat samtycke kan Com Hem inte längre fortsätta tillhandahålla berörd tjänst. Din betalningsskyldighet för tjänsten kvarstår dock.

För dig med telefoni eller mobilt bredband

Om du har valt att använda positioneringstjänst för din telefonitjänst eller mobila bredband behandlar vi för detta ändamål även information om var du befinner dig.

För det fall du ringer polis eller räddningstjänst och för att SOS Alarm ska kunna undsätta dig i en nödsituation och ge dig hjälp på rätt ställe, behandlar vi samt skickar med det telefonnummer som du ringer ifrån. Vi skickar även uppgift om den adress som finns på ditt telefonnummer till SOS Alarm.

För dig som har TiVo

En del av TiVo-tjänsten utgörs av att TiVo lär sig vad du gillar och automatiskt spelar in personliga tv-tips åt dig. För vår att kunna leverera vår TiVo-tjänst och därmed anpassa din upplevelse av TiVo-tjänsten, exempelvis rekommendera program som du kan tycka om utifrån dina intressen, behandlar vi även viss användardata, exempelvis:

 • Vilka typer av program du tittar på
 • Hur du använder tjänsten, t.ex. om du pausar eller spolar i programmen
 • Om du sparar program för att se på dem vid ett senare tillfälle
 • Om du brukar hoppa över reklamavbrott
 • Dina köppreferenser, exempelvis om du brukar besvara reklam eller utnyttja specialerbjudanden

För dig som har Com Hem Play

För att leverera tjänsten Com Hem Play till dig på korrekt sätt, inklusive att övervaka så att tjänsten fungerar samt supportera dig när det behövs, behöver vi samla in, lagra, använda och på annat sätt behandla viss information om dig och din enhet.

Vi behandlar för dessa ändamål:

 • uppgifter om din enhet exempelvis i form av namn, modell, operativsystem och upplösning,
 • ditt kundnummer, och
 • viss användardata, exempelvis vilka kanaler och/eller innehåll du önskar titta på och om du pausar eller spolar i programmen.

Vi lämnar endast ut uppgifterna till anställda samt underleverantörer, inklusive andra bolag inom Com Hem-koncernen, i den mån det behövs för hantering av ovanstående ändamål.

LAGRINGSTIDER

De uppgifter som vi samlar in och som genereras när du använder våra tjänster och produkter behandlas för olika ändamål. De sparas därmed också under olika lång tid beroende på vad de ska användas till och våra skyldigheter enligt lag.

 • För att administrera fakturering sparas vissa trafikuppgifter generellt sett till dess att vår fordran på dig är betald eller preskription inträtt och det inte längre lagligen går att göra några invändningar mot faktureringen. När det gäller en obetald faktura sparas uppgifterna till dess att fordran är reglerad. När fakturan är betald raderas uppgifterna efter sex månader, förutom de uppgifter som krävs för att följa lagkraven enligt bokföringslagen (1999:1078).
 • För att kunna administrera och erbjuda dig attraktiva tjänsteerbjudanden och genomföra marknads- och kundanalyser sparas i maximalt 36 månader följande uppgifter:
  o vissa volymuppgifter, exempelvis trafikmängd
  o vissa demografiuppgifter, exempelvis ålder, kön och storlek på den stad du bor i
  o viss statistik baserad på trafik- och annan användardata
  o om tillämpligt, viss användardata från din TiVo-box
 • För att kunna begränsa skada från och förhindra internetbedrägerier samt spridning av skadlig kod (virus, trojaner, m m), sparar vi i tre veckor IP-adresser. Under samma tid sparar vi även sådana uppgifter för att undvika överbelastning och kontinuerligt kunna öka kapaciteten för tjänsten och förbättra tjänstens funktioner. Sådan information sparas även efter riktad begäran av behörig myndighet i maximalt sex månader för att i samarbete med brottsbekämpande myndighet kunna spärra hemsidor för att motverka barnpornografibrott.
 • För att kunna avhjälpa eventuella fel på den tjänst du har beställt och förbättra tjänstens funktioner sparar vi i maximalt sex månader vissa trafikuppgifter och annan användardata.
 • Enligt dina önskemål från tid till annan sparar vi dina e-postmeddelanden.

Vi sparar uppgifterna enligt ovan så länge som du är kund hos oss. När avtalet mellan oss har upphört raderas de (eller anonymiseras) inom ett år, förutom då vi enligt lag är skyldiga att spara dem under en längre tid (exempelvis enligt bokföringslagen).

UTLÄMNANDE AV INFORMATION

Under vissa omständigheter kan vi komma att dela med oss av information om dig:

 • Till anställda, underleverantörer samt andra bolag som Com Hem samarbetar med i syfte att kunna tillhandahålla de tjänster och produkter som du har beställt
 • Till bolag inom vår koncern samt till bolag som vi samarbetar med i syfte att tillhandahålla erbjudanden och annan marknadsföring kring produkter och tjänster som kan intressera dig
 • Till närstående bolag och samarbetspartners som underlag för nummerupplysning till utomstående, om du inte har begärt hemligt nummer. Vid nummerupplysning kan uppgifter publiceras på internet (gäller telefonitjänsten och mobilt bredband)
 • Till brottsbekämpande myndigheter enligt lag
  (Till följd av Kammarrättens beslut om inhibition i datalagringsmålet mellan PTS och Tele2 den 22 december 2016 har Com Hem slutat lagra data enligt den s k Datalagringsregleringen)
 • Till rättighetsinnehavare, endast efter beslut från domstol enligt IPRED-lagen vid upphovsrättsintrång, exempelvis olaglig fildelning av film eller musik, kan namn/adress avseende IP-nummer komma att lämnas ut. Utlämnande av uppgifter i sådant fall kräver beslut av domstol samt tillräcklig bevisning.
 • Till polis och räddningstjänst vid samtal till SOS Alarm enligt ovan

Vi kan även komma att använda och dela med oss av sammanställd information och statistik i syfte att övervaka våra tjänster och hjälpa oss att utveckla tjänster och marknadsföring. Sådan sammanställd information innehåller inte någon information som kan användas för att identifiera dig eller någon annan person.

COOKIES

För att tillförsäkra oss om att du får den mest relevanta informationen och den bästa servicen när du använder våra och våra samarbetsparters onlinetjänster samlas information in genom s k cookies på din utrustning.

En cookie är en textfil som sparas ned till din enhet så att hemsidan kan känna igen din enhet. Denna cookie innehåller ingen personinformation. Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära (s k sessionscookies). Permanenta cookies lagras som en fil på din enhet under en längre period, medan sessionscookies är temporärt placerade på din enhet och används bara under den tid du surfar på sidan och försvinner därefter.

Cookies används till att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner. I en cookie är det möjligt att se/följa en användares surfande och vi använder cookies för att administrera och anpassa dina besök i våra onlinetjänster samt erbjuda tillgång till särskilt utvalda delar i våra onlinetjänster. Vi använder även cookies på vår webbsida för att vi skall kunna föra statistik över vad som beställs och hur mycket webben används i sin helhet.

Om du vill veta när din enhet tar emot en cookie, kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig om det. På så vis har du möjlighet att acceptera eller avvisa en cookie. Din enhet kan också ställas in så att den avvisar samtliga cookies. För det fall du väljer att inte acceptera cookies, vänligen notera att vissa funktioner i våra onlinetjänster inte längre kommer att fungera såsom avsett.

INFORMATIONEN SKYDDAS

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, förenliga med branschstandard, för att säkerställa att all information som vi behandlar skyddas från att obehöriga får del av den. Endast en begränsad andel anställda har tillgång till informationen om dig och deras hantering av informationen är strikt reglerad.

UTDRAG

Du som privatperson har rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter om dig vi behandlar (ett s k registerutdrag). Begäran om sådant utdrag ska göras skriftligt och vara undertecknad av dig. Begäran ska skickas till:

Com Hem AB
Kundrelationer
Box 43
871 21 Härnösand

Du kan även begära att personuppgifter, som är felaktiga, ofullständiga eller inte behandlas i enlighet med personuppgiftslagen rättas, blockeras eller raderas genom att kontakta vår Kundservice.

SPÄRR MOT MARKNADSFÖRING

Om du i fortsättningen inte vill ta emot marknadsföring från oss eller bolag som vi samarbetar med kan du skriftligen anmäla detta till oss. Anmälan ska skickas till:

Com Hem AB
Kundrelationer
Box 43
871 21 Härnösand