Villkor för Com Hem Support Extra

Gällande fr o m 2012 02 01

Allmänt

Dessa villkor (Villkoren) gäller mellan Com Hem AB, org.nr. 556181-8724 (Com Hem) och privatperson (Kunden) avseende Com Hems tjänst Com Hem Support Extra. För att kunna beställa Com Hem Support Extra måste Kunden abonnera på någon av Com Hems grundtjänster Digital-TV, Bredband eller Telefoni (Abonnemang). Com Hem Support Extra utförs endast på den adress där Kundens Abonnemang nyttjas enligt avtal med Com Hem. 
Utöver dessa Villkor gäller även de villkor som anges vid kontakt med Com Hem eller Com Hems samarbetspartner. Com Hem Support Extra utförs i samarbete med InfoCare Service AB org nr 556549-7541.

Beskrivning av tjänsten

Com Hem Support Extra är en tjänst för de kunder som är i behov av installationshjälp i hemmet.

Installation: Utförs som hembesök hos Kunden. Beställning av Support Extra görs via Com Hem Kundservice alternativt beställningsformulär på comhem.se.

För en utförlig beskrivning av tjänsterna se comhem.se.

Priser och betalning

För tjänsten Com Hem Support Extra skall Kunden betala avgifter enligt Com Hems gällande prislista. Vid var tid gällande prislista finns tillgänglig på comhem.se.

Avgifter faktureras normalt månadsvis i efterskott, på Kundens ordinarie Com Hem faktura. 

Om Com Hem efter inbokad Hemmasupport eller Installation ej ges möjlighet att avhjälpa/installera (exempelvis om Kunden inte är hemma på överenskommen tid) och Kunden ej har avbokat tiden senast 48 timmar före inbokat hembesök, debiteras 1000 kr för aktuell tjänst.

Reklamation

Om Kunden vill reklamera fel i utförd tjänst skall reklamationen framställas till Com Hems Kundservice inom skälig tid efter det att Kunden märkt eller borde ha märkt felet. Reklamation som sker inom två månader skall i normalfallet anses ha skett i rätt tid. 

Ansvar och garanti

Com Hem kan inte garantera att det ärende eller fel som Kunden kontaktat Com Hem Support Extra för kan åtgärdas eller avhjälpas.

Kunden ansvarar för att hålla sig informerad om vilka garantivillkor som gäller för Kundens hård- och/eller mjukvara. Com Hem tar inget ansvar för att ev. garantivillkor påverkas av att Kunden har beställt Com Hem Support Extra för att få hjälp med sådan hård- och/eller mjukvara.

Kunden ansvarar för så kallad back-up eller säkerhetskopiering av data, information eller annat material tillhörande Kunden.

Com Hem ansvarar endast för skador som åsamkats Kunden genom Com Hems uppsåt eller vårdslöshet vid tillhandahållande av Com Hem Support Extra.

Com Hem ansvarar inte för utebliven vinst eller intäkt, förlust i näringsverksamhet, inkomstförlust, förlust av data eller information eller annan indirekt skada om inte Com Hem har agerat grovt vårdslöst eller uppsåtligt.

Det föreligger ingen rätt till ersättning för skada om skadan beror på en omständighet utanför Com Hems kontroll vars följder inte skäligen kunnat undvikas eller övervinnas.

Com Hem ansvarar inte för mjukvarufel som uppstår efter att Kunden har:

  • Kört uppdatering av mjukvara
  • Installerat ny mjukvara
  • Installerat ny plugin
  • Installerat ny hårdvara
  • Kört systemåterställning

Personuppgifter

Kunden är införstådd med och samtycker till att personuppgifter som lämnas i samband med beställning av Com Hem Support Extra eller som på annat sätt inhämtas av Com Hem eller av Com Hems samarbetspartner, kommer att behandlas av Com Hem, av bolag inom Com Hem-koncernen och av företag som koncernen samarbetar med. Personuppgifterna kommer att behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) och i den omfattning det behövs för administration och fullgörelse av Kundens beställning av Com Hem Support Extra.

Tillämplig lag och tvist

Svensk lag är tillämplig på avtalet mellan Kunden och Com Hem.